Hình ảnh xe chụp x-quang lưu động

Hệ thống các xe chụp x-quang lưu động của Mekong Medical